ที่ตั้ง : เลขที่ 102 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์/โทรสาร : 044-370235

email : saraban_pfsc3.pfs@police.go.th

หน่วยงานหมายเลขโทรศัพท์ต่อ
สำนักงานผู้บังคับการ044370237
งานธุรการกำลังพล044370235
งานการเงินและพัสดุ044370235109
งานทะเบียนประวัติอาชญากร044929080
กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ044929077201
กลุ่มงานตรวจเอกสาร044370235309
กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน044370235108
กลุ่มงานตรวจทางเคมีฟิสิกส์044370235305
กลุ่มงานตรวจยาเสพติด044370235322
กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ044370235204
กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์044390728
กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ044370235

ตำแหน่งที่ตั้ง

แสดงความคิดเห็นและติดต่อสอบถาม